Haldus- ja riigiõigus

Nõustame haldusõiguse ja sellega haakuvalt riigiõiguse valdkonnas. Aitame teil kaitsta oma õigusi, sh põhiõigusi ja –vabadusi suhetes avaliku võimu kandjatega. Kaitseme teid haldusmenetluse käigus õigusvastase tegevuse eest ja aitame juba rikutud õigusi taastada ning tekitatud kahju hüvitada vaidemenetluse või halduskohtumenetluse kaudu.

Nõustame küsimustes, mis puudutavad mh järgmisi valdkondi:

  • põhiõiguste ja -vabaduste kaitse, sh riivete proportsionaalsus,
  • haldusmenetlus,
  • vaidemenetlus,
  • halduskohtumenetlus ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlus,
  • asendustäitmine ja sunniraha,
  • valitsemis- ja halduskorraldus,
  • kohalike omavalitsuste õigused ja kohustused (sh KOV enesekorraldus).

Haldus- ja riigiõigusega tegelevad Alexander Lott ja Kati Jakobson-Lott.