Vandeadvokaat Kati Jakobson-Lott

Kontakt

Tel: +372 5557 8800

E-mail: kati.jakobson.lott@priorilaw.ee


Mul on nõustamiskogemus nii erasektorist kui ka avalikust sektorist. Peamisteks nõustamisvaldkondadeks on:

  • Euroopa Liidu õigus;
  • konkurentsiõigus (riigiabi);
  • andmekaitse;
  • riigihanked;
  • haldusmenetlus;
  • sotsiaalõigus (sh tööõigus).

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (MA) 2016. aastal ning kaitsnud magistrikraadi (MA) Euroopa Liidu õiguse erialal King’s College Londonis (kiitusega) 2017. aastal. Olen enda teadmisi järjepidevalt täiendanud erinevate koolituste raames, sh Lexxioni ja Academy of European Law poolt korraldatud koolitustel.

Mul on töökogemus haldusõiguse ja Euroopa Liidu õiguse, sh riigiabi alase nõustamise valdkonnas alates 2012. aastast. Juhtisin alates 2017.a Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õiguse ja hankimise valdkonda, puutudes kokku lisaks riigiabile ka riigihangete alaste probleemide ja vaidlustega ning tegelesin andmekaitse üldmääruse rakendamisega.

Oma töö käigus tegelesin muuhulgas õigusloome küsimustega, nõustasin struktuurifondidest rahastatavate toetuste menetlemist ja osalesin seisukohtade vahetuses Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja jm asutustega erinevate järelevalvemenetluste raames. Viin oma nõustamisvaldkondades läbi koolitusi ja teen ettekandeid.

Olen alates 2018. aasta juulist nõustanud erinevaid ettevõtteid ja asutusi, sh kliinikuid, kohalikke omavalitsusi ja riigiasutusi andmekaitse, riigihangete ja riigiabi küsimustes.

Mul on ulatuslik kokkupuude halduskohtumenetlusega, mh olen esindajaks riigiabi alastes kohtuvaidlustes, kaasa arvatud Euroopa Kohtus.

Varasemalt (kuni 2012) olen tegelenud sotsiaalhoolekandeõigusega sotsiaalhoolekande teemadele spetsialiseerunud juristina.

Valdan eesti, inglise ja prantsuse keelt.