Riigiabi

Riigiabi on avalikest vahenditest mistahes kujul antav valikuline toetus ettevõtjatele, mis kahjustab konkurentsi ja liikmesriikide vahelist kaubandust.

Nõustame riigiabi valdkonnas nii riigiabi andjaid kui ka riigiabi saajaks olevaid ettevõtjaid. Aitame riigiabi saaja konkurentidel enda õigusi kaitsta.

Riigiabi andja jaoks pakume lahendusi, kuidas ettevõtlust toetada, ettevõtjatega koostööd teha ning kaupu ja teenuseid osta, ilma et tegevused satuks vastuollu riigiabi reeglitega. Selleks me:

  • Analüüsime avaliku sektori asutuste tegevusvaldkondi ja markeerime tegevused, millega seonduvad riigiabi riskid (sh eelarve analüüs);
  • Aitame avalikest vahenditest rahastatavatel asutustel hinnata nende koostöölepinguid ja kaupade/teenuste ostmise lepinguid (sh hankelepinguid) riigiabi aspektist;
  • Nõustame riigiabi andjat iga ettevõtluse soodustamisele suunatud tegevuse korral, nii poliitikate kujundamise ja meetmete kavandamise etapis kui ka enne iga toetuse/soodustuse välja maksmist;
  • Aitame koostada riigiabi loataotlusi Euroopa Komisjonile;
  • Esindame abi andjat riigiabi alastes vaidlustes, sh kohtuvaidlustes;
  • Esindame abi andjat infovahetuses Euroopa Komisjoniga, Euroopa Kontrollikojaga ja järelevalvet teostavate asutustega, kaasa arvatud auditite raames.

Riigiabi saajal aitame maandada riski, et talle antav abi osutub ebaseaduslikuks, st, et abi nõutakse hiljem tagasi ja et abi saaja vastu esitavad konkurendid kahjunõudeid. Selleks me:

  • Nõustame abi taotlemisel;
  • Nõustame abi vastuvõtmise korral, sh lepingute sõlmimise korral avalikest vahenditest rahastatavatel asutustega.

Soovitame meie konsultatsiooni eriti nendele ettevõtjatele, kes saavad abi EL struktuurifondidest.

Riigiabi saaja konkurentide jaoks pakume lahendusi, kuidas oma õigusi kaitsta, sh aitame koostada kahjunõudeid.

Riigiabiga tegelevad Evelin Pärn-Lee ja Kati Jakobson-Lott.