Uudised

Vandeadvokaat Kati Jakobson-Lott esindab klienti hankeasjas, mis puudutab Eesti Haigekassa riigihanke alusdokumentide tingimuste õiguspärasust.


Advokaat Kati Jakobson-Lott omandas 11.11.2020 vandeadvokaadi kutsenimetuse. Palju õnne!


Alexander Lott selgitas 2020. a sügisel Postimehe veergudel ilmunud artiklites mereõiguslikke tahke Estonia vraki uuringu läbiviimisel (vt siit) ja laevateede avatuna hoidmisel Läänemeres ja Mustas meres (vt siit).


Alexander Lott osales 2020. a kevadel diskussioonis haldustrahvimenetluse seaduse väljatöötamise kohta väljaannetes Eucrim, Juridica ja ERR Uudised (artiklid avanevad linkidel vajutamisel).


Advokaat Kati Jakobson-Lott esindas klienti edukalt maksekäsu kiirmenetluses.


Advokaat Kati Jakobson-Lott alustas maikuus koostööd Riigikantseleiga.


Vandeadvokaat Evelin Pärn-Lee ja advokaat Kati Jakobson-Lott selgitasid 19.03.2020 ERRi uudisteportaalis ilmunud arvamusartiklis riigiabi andmisele kohaldatavat reeglistikku koroonakriisi kontekstis. Arvamus on täismahus leitav lehelt: https://www.err.ee/1065999/evelin-parn-lee-ja-ja-kati-jakobson-lott-riigiabi-seaduslikkusest


Vandeadvokaat Evelin Pärn-Lee ja advokaat Kati Jakobson-Lott alustasid koostööd sihtasutusega Tallinna Teaduspark Tehnopol, nõustades Tehnopoli muuhulgas Accelerate Estonia programmi elluviimisel ja abistades programmi kuuluvaid meeskondi õiguslikes küsimustes.


Riigikohus jättis 13.01.2020. a määrusega menetlusse võtmata PharmaEstica Manufacturing OÜ kassatsioonkaebuse, millega PharmaEstica Manufacturing OÜ vaidlustas Tallinna Ringkonnakohtu 27.06.2019. a otsuse. Sellega jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega kohus kinnitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt ebaseadusliku riigiabi tagasi nõudmise õiguspärasust.

EASi esindasid vaidluses advokaat Kati Jakobson-Lott ja vandeadvokaat Evelin Pärn-Lee.


Riigikohtu halduskolleegium kogu koosseisus tegi 19.12.2019 otsuse asjas nr 3-15-241 AS Metaprint vs Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, millega Riigikohus muutis varasemas ebaseadusliku riigiabi tagasi nõudmist puudutavas otsuses (3-3-1-8-16, Eesti Pagar) toodud seisukohti ebaseadusliku riigiabi tagasi nõudmise kohta. Nimelt kinnitas Riigikohus, et EASil polnud võimalik tuvastada abi ergutavat mõju muude asjaolude alusel, nagu nt lepingust väljumise kulu või projekti võimalik elluviimine muudetud kujul.  Samuti nõustus Riigikohus, et liikmesriigi asutus peab omal algatusel nõudma tagasi grupierandi määruse tingimusi rikkuva abi, kui ta hiljem tuvastab, et selle määrusega seatud tingimused ei olnud täidetud. Riigikohus täpsustas ka intressi arvestamise küsimusi. Selles osas jäi Riigikohus seisukohale, et kuigi Eesti õiguses pole õigusselguse põhimõttele vastavat normi, mille alusel abi andmise ja tagasinõudmise vahelise aja eest intressi nõuda ja arvestada tuleb siiski osas, milles vastavad normid on vastuolus ELTL art 108 lg-le 3 antud tõlgendusega, need kohaldamata jätta. See omakorda võimaldab vaidlusalusaluse ajavahemiku puhul kohaldada intressiarvestust niivõrd, kui see on vajalik ELTL art 108 lg-st 3 tuletatud kohustuste täitmiseks.  Lahendi terviktekst on leitav siit.

EASi esindasid vaidluses advokaat Kati Jakobson-Lott ja vandeadvokaat Evelin Pärn-Lee.


Riigikohus jättis 18.12.2019. a määrusega menetlusse võtmata Eesti Pagari kassatsioonkaebuse, millega Eesti Pagar vaidlustas Tallinna Ringkonnakohtu 27.06.2019. a otsuse. Sellega jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega kohus kinnitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt ebaseadusliku riigiabi tagasi nõudmise õiguspärasust. 
EASi esindasid vaidluses advokaat Kati Jakobson-Lott ja vandeadvokaat Evelin Pärn-Lee.


Advokaadibüroo PrioriLaw võitis Riigikontrolli poolt 17.10.2019 korraldatud ostumenetluse õigusanalüüsi tellimiseks ning koostab Riigikontrollile riigihankealase õigusanalüüsi aruande.


Advokaadibüroo PrioriLaw nõustas perioodil juuni kuni oktoober Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projekti “Accelerate Estonia.” Täname omalt poolt  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meeldiva koostöö eest ning soovime projekti elluviijatele edu ja kõrget tähelendu!


Alexander Lott avaldas artikli ajakirja Juridica keskkonnaõiguse erinumbris teemal “Mida arvata Nord Streami Narva jõe äärde laienemise keskkonnamõju hindamisest?.” Artikli terviktekst on leitav ajakirja Juridica numbrist 2019/5.


Evelin Pärn-Lee esines 26.02.2019 Energia Avastuskeskuses seminaril „IT-juht+3“ ettekandega „Innovaatiliste IT lahenduste hankimine – kuidas riigihanke reegleid kasutada nii, et need ei takistaks, vaid soodustaks probleemile lahenduse otsimist“.


Kati Jakobson-Lott ja Alexander Lott koostavad märtsis Justiitsministeeriumile riigikaitseseaduse eelnõu ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu mõjude analüüsi. Riigikaitseõiguse revisjon toimub Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Õiguse revisjon“ raames. Alexander on osalenud 2018. aastast eksperdina riigikaitseõiguse revisjoni raames eelmainitud eelnõu ja seletuskirja väljatöötamises. Revisjoni kohta võib lähemalt lugeda Justiitsministeeriumi veebilehelt, vajutades lingile siin.


Euroopa Kohtu suurkoda võttis 05.03.2019 vastu pretsedenti loova otsuse kohtuasjas C-349/17 Eesti Pagar AS vs Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust (EAS) esindas Euroopa Kohtu menetluses edukalt Kati Jakobson-Lott. Kati tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Kohtu suurkoda toetas mitmetes sõlmküsimustes EASi seisukohti.

Euroopa Kohus selgitas, et ergutava mõju tingimuse puhul piirdub liikmesriigi asutuste ülesanne kontrollimisega, kas abitaotlus on esitatud enne seda, kui alustatakse asjassepuutuva projekti või tegevuse teostamiseks tööd. Sellest tulenevalt peab samuti hindama, kas abi tuleb pidada selliseks, millel on ergutav mõju. Euroopa Kohtu hinnangul ilmnes käesolevas asjas, et Eesti Pagar võttis enne abitaotluse esitamist tingimusteta ja õiguslikult siduvaid kohustusi, mistõttu olenemata sellest, kui suur on lepingutest väljumise kulu, ei olnud tal õigust saada riigiabi.

Euroopa Kohus leidis, et liikmesriigil lasub kohustus ebaseaduslikult antud abi omal algatusel tagasi nõuda, kui ta hiljem tuvastab, et abi andmise tingimused ei olnud täidetud. Samuti on Euroopa Kohtu otsusest tulenevalt algusest peale välistatud, et niisuguses olukorras nagu põhikohtuasjas võib selline liikmesriigi asutus nagu EAS olla tekitanud abisaajal, kellele on üldise grupierandi määruse alusel ekslikult abi antud, õiguspärase ootuse, et see abi on seaduslik.

Lisaks kinnitas Euroopa Kohus, et abisaajalt tuleb ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise korral nõuda liitintressi, mida arvestatakse abi andmisest kuni selle tagastamiseni.

Lahendi terviktekst on leitav Euroopa Kohtu veebilehelt (curia.europa.eu) või vajutades lingile siin.


Evelin Pärn-Lee esines 29.03.2019 konverentsil Teede Tehnoloogiakonverents 2019 “Tee uuendusi!”, millest võtsid osa lisaks teedeehitussektori esindajatele ka Maaneeamet ja Viljandi pakirobotite tootja Cleveron. Evelini ettekanne puudutas innovaatiliste hangete läbi viimist. Konverentsi kava, info esinejate ning nende esitluste kohta on kättesaadavad lingilt:http://www.teed.ee/inno2019/


Alexander Lott avaldas kommentaari hiljutise Riigikohtu lahendi kohta, mis käsitleb julgeolekukontrolli kaitseväelase suhtes. Arvamus on leitav lehelt:https://www.err.ee/943967/alexander-lott-julgeolekukontroll-kohtumispunkt-psuhhiaatri-kapo-ja-kohtuga


Alexander Lott avaldas 27.05.2019 arvamusloo seoses rahvusvahelise mereõiguse kohtu otsusega, millega kohustati Venemaad vabastama 25. novembril Kertši väinas kinni peetud Ukraina mereväelased, kaks sõjalaeva ja puksiiri. Artikliga saab tutvuda lehel https://www.err.ee/946112/alexander-lott-tagamaad-ukraina-merevaelaste-ja-laevade-vabastamiseks


Kati Jakobson-Lott avaldas artikli ajakirjas Juridica teemal “Riigiabi ergutava mõju hindamine ja ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmine liikmesriigi asutuse poolt”. Artikli terviktekst on leitav ajakirja Juridica numbrist 2019/3.


Alexander Lott avaldas artikli ajakirjas Juridica teemal “Vilistlase diplomi kehtetuks tunnistamine plagiaadi tõttu.” Artikli terviktekst on leitav ajakirja Juridica numbrist 2019/3.


Alexander Lott avaldas ajakirja Juridica keskkonnaõiguse erinumbris (2019/5) artikli “Mida arvata Nord Streami Narva jõe laienemise keskkonnamõju hindamisest.” Artikkel on täismahus leitav lehelt http://www.juridica.ee/article.php?uri=2019_5_mida_arvata_nord_streami_narva_j_e_rde_laienemise_keskkonnam_ju_hindamisest_


Kati Jakobson-Lott ja Evelin Pärn-Lee osalesid 25.09.2019 kuni 27.09.2019 toimunud Garage48 poolt korraldatud  Accelerate Estonia Moonshot Hackathonil tiimide juriidiliste nõustajatena-mentoritena. Täpsem info ürituse kohta on leitav lehelt https://garage48.org/events/accelerateestonia-moonshot-hackathon


Alexander Lott avaldas 31.09.2019 arvamusloo teemal “Estonia vrakk on praegu kaitseta, Kas tohibki sukeldujaid karistada?” Artikkel on täismahus leitav lehelt https://epl.delfi.ee/arvamus/alexander-lott-estonia-vrakk-on-praegu-taiesti-kaitseta-kas-tohibki-sukeldujaid-karistada?id=87600523


Alexander Lott pidas 03.10.2019 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlaste kokkutulekul “100 aastat hiljem” ettekande teemal “Eesti merepiirid – tuntud ja tundmatud”